Staj Başvuru Evrakları

STAJ DOSYASI STAJYERİN STAJ YAPTIĞI YERİN ÖZELLİĞİNE GÖRE FARKLI BİÇİMDE OLUŞTURULACAKTIR.

I. MESLEK MENSUBU YANINDA (SM, SMMM, YMM Bürolarında/Şirketlerinde) STAJ YAPANLARIN STAJ DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGE VE BİLGİLER

TÜRMOB tarafından düzenlenmiş olan staj dosyasında (mezuniyet durumuna göre) bulunan basılı belgelerin eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Dosyada istenen,

1- Staj başvuru formu,
2- Nüfus cüzdanı örneği, (Noter onaylı veya muhtarlıktan)
3- İkametgah belgesi,
4- Noter onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi,
5- Cumhuriyet Savcılığından adli sicil belgesi, sabıkası olanlardan mahkeme kararı,
6- Staj Onay Belgesi (Meslek mensubunun doldurması gerekmektedir. Şirketlerin doldurmuş oldukları belgele kabul edilmeyecektir).
7- Stajyer hakkında bilgi alınacak iki kişi,
8- 3 adet renkli fotoğraf,
9- TESMER hesabına yatırılan staja başlama para makbuzu,
10- İşe giriş bildirgesi,
11- Meslek mensubunca verilecek Adayın staja başladığına ilişkin yazı,
12- Meslek mensubunun oda kayıt/faaliyet belgesi, ruhsat fotokopisi (Geçici Kurul tarafından verilen izin belgelerinin fotokopisi kabul edilemez),
13- Adayların her dört ayda bir SSK dört aylık dönem bordrolarını Odalarına teslim etmeleri gerekmektedir. Dört aylık dönem bordroları SSK onaylı ve okunaklı olmalıdır. Ayrıca staj bitiminde tüm staj süresini gösterir SSK’dan alınmış çalışma günlerini gösterir SSK Sigortalı Hizmet Cetveli,
14- Adayın stajının kabul edildiğine dair Oda ve/veya TESMER Yönetim Kurulu kararı,
15- İşyeri değişikliklerinde gerekli evrakların yeniden hazırlanması (Staj onaya belgesi meslek mensubu Oda kayıt/faaliyet belgesi …vb.)
16- Meslek mensubu tarafından kapalı zarf ile teslim edilen Staj Değerlendirme Formu, (kaşeli ve imzalı, her yıl için bir adet ve üç aydan az çalışılan yerlerde form doldurulmayacak)
17- Adayın stajının mutlaka ilgili staj döneminde başlatılması ve süresinde bitirilmesi gerekir,
18- Stajı biten adaylar için Oda ve/veya TESMER şubesi tarafından Staj Bitirme Belgesi düzenlenir. Ayrıca meslek mensubundan adayın stajını tamamladığına ilişkin yazı alınır,
19- Adayın Staja Başlama Değerlendirmesini kazandığına ilişkin belge,
20- Staja Başlama değerlendirmesi hazırlık kurslarına devam edenlerin almış oldukları kurs katılım belgesi,
21- Stajın başlangıç ve bitiminde Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na tabi olmadıklarına dair yazı (Çifte sigortalılığın kontrolü için özellikle dikkat edilecektir),
22- Adayın dosyası staj bitiminde TÜRMOB tarafından gönderilen inceleme formları doldurulmak suretiyle incelenir ve TESMER’e gönderilir.


II. GÖZETİM VE DENETİM ALTINDA STAJ YAPANLARIN STAJ DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGE VE BİLGİLER
1- Staj başvuru formu,
2- Nüfus cüzdanı örneği, (Noter onaylı veya muhtarlıktan)
3- İkametgah belgesi,
4- Noter onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi,
5- Cumhuriyet Savcılığından adli sicil belgesi, sabıkası olanlardan mahkeme kararı,
6- Staj Onay Belgesi, (Meslek mensubunun doldurması gerekmektedir. Şirketlerin doldurmuş oldukları belgeler kabul edilmeyecektir),
7- Stajyer hakkında bilgi alınacak iki kişi,
8- 3 adet renkli fotoğraf,
9- TESMER hesabına yatırılan staja başlama para makbuzu,
10- İşe giriş bildirgesi,
11- Meslek mensubunca verilecek adayın staja başladığına ilişkin yazı,
12- Meslek mensubunun oda kayıt/faaliyet belgesi, ruhsat fotokopisi (Geçici Kurul tarafından verilen izin belgelerinin fotokopisi kabul edilmez),
13- Adayların her dört ayda bir SSK dört aylık dönem bordrolarını Odalarına teslim etmeleri gerekmektedir. Dört aylık dönem bordroları SSK onaylı ve okunaklı olmalıdır. Ayrıca staj bitiminde tüm staj süresini gösterir SSK’dan alınmış çalışma sürelerini gösterir SSK Sigortalı Hizmet Cetveli,
14- Staj yapılan şirketin staj dönemini kapsayan ve merkezini gösterir ticaret sicil gazetesi,
15- Şirketin staj süresini kapsayan genel imza sirküleri,
16- Şahıs firmalarından bilanço esasına göre defter tutulduğunun belgelenmesi (vergi dairesinden yazı ve tutanakla zorunlu oldukları muhasebe defterlerinin önyüzlerinin noter onaylı fotokopisi),
17- Meslek mensubunun firma ile yapmış olduğu her yıla ait sözleşme ve buna ilişkin fatura veya serbest meslek makbuzları. Geriye dönük kesilen makbuz örnekleri veya faturalar dikkate alınmayacaktır. (Örneğin 2000 yılına ilişkin muhasebe ücreti 2002 yılında kesilmiş ise bu adayların stajları kabul edilmeyecektir)
18- Meslek mensubu firmada bağımlı çalışıyorsa, işe giriş bildirgesi, dört aylık dönem bordroları, (SSK onaylı)
19- Meslek mensubu bağımlı ise adayın ve meslek mensubunun aynı firmada ve bordroda olmasına dikkat edilmeli,
20- Tek kişinin staj yaptığına ilişkin işletme yetkilerinden ve meslek mensubundan alınacak yazı. Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda staj iptal edilecektir,
21- Stajın başlangıcında ve bitiminde Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na tabi olmadıklarına dair yazı (çifte sigortalılığın kontrolü için özellikle dikkat edilecektir),
22- İşyeri değişikliklerinde gerekli evrakların yeniden hazırlanması,
23- Meslek mensubu tarafından kapalı zarf ile teslim edilen Staj Değerlendirme Formu, (kaşeli ve imzalı, her yıl için bir adet ve üç aydan az çalışılan yerlerde form doldurulmayacak),
24- Adayın stajının mutlaka ilgili staj döneminde başlatılması ve süresinde bitirilmesi gerekir,
25- Stajı biten adaylar için Oda ve/veya TESMER şubesi tarafından Staj Bitirme Belgesi düzenlenir. Ayrıca meslek mensubundan adayın stajını tamamladığına ilişkin yazı alınır,
26- Adayın Staja Başlama Değerlendirmesini kazandığına ilişkin belge,
27- Staja Başlama değerlendirmesi hazırlık kurslarına devam edenlerin almış oldukları kurs katılım belgesi,
28- Erkek adaylardan askerlik durum belgesi,
29- Adayın dosyası staj bitiminde TÜRMOB tarafından gönderilen inceleme formları doldurulmak suretiyle incelenir ve TESMER’e gönderilir.

III. YASANIN 6/b KAPSAMINDA STAJLARI SAYILANLAR VE STAJ YAPANLAR
1- Staj başvuru formu,
2-Nüfus cüzdanı örneği, (noter onaylı veya muhtarlıktan)
3- İkametgah belgesi,
4- Noter onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi ,
5- Cumhuriyet Savcılığından adli sicil belgesi, sabıkası olanlardan mahkeme kararı,
6- Stajyer hakkında bilgi alınacak iki kişi,
7- 3 adet renkli fotoğraf,
8- TESMER hesabına yatırılan staja başlama parası makbuzu,dosya inceleme bedeli,
9- İşe giriş bildirgesi, staj yapılan işyerinin vergi levhası fotokopisi
10- Adayların her dört ayda bir SSK dört aylık dönem bordrolarını Odalarına teslim etmeleri gerekmektedir. Dört aylık dönem bordroları SSK onaylı ve okunaklı olmalıdır. Ayrıca staj bitiminde tüm staj süresini gösterir SSK’dan alınmış çalışma sürelerini gösterir SSK Sigortalı hizmet cetveli,
11- Muhasebenin sevk ve idare edilmesinden 1. derecede sorumlu, muhasebe müdürü, mali işler müdürü veya benzer bir unvanla çalıştığının ticari sicil gazetesinde yayınlanmış olması,
12- Ticaret Sicil Gazetesinin aslının veya noterden onaylı fotokopisinin dosyada bulunması,
13- Genel imza sirkülerinin bulunması,
14- İmza yetkili çalışılan süreyi kapsayan ve şirket merkezini de gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,
15- Muhasebe işleri ile ilgili çalışılan birimde adayın üzerinde yetkili başka bir kişinin bulunmaması gerekmektedir,
16- İşyeri değişikliklerinde gerekli evrakların yeniden hazırlanması (yetki evrakları, imza sirküleri ....vb),
17- Adayın dosyası staj bitiminde TÜRMOB tarafından gönderilen inceleme formları doldurulmak suretiyle incelenir ve dosyanın üstüne takılır,
18- 6/b kapsamında 23 Ağustos 1997 tarihinden önceki çalışmış oldukları süreleri stajdan saydırmak isteyen adaylar, Yasa ve yönetmelik hükümlerine uygun şekilde çalışmış ve yukarıda sıralanan evrakları tamamladıkları takdirde çalıştıkları sürelerin değerlendirilmesi için TESMER’e gönderilir. TESMER’in olumlu görüş bildirmesi halinde adaylar sınavlara kabul edilecektir,
19-Erkek adaylardan askerlik durum belgesi,
20- Stajın başlangıç ve bitiminde Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na tabi olmadıklarına dair yazı (çifte sigortalılığın kontrolü için özellikle dikkat edilecektir),
21- Tek kişi Staj Belgesi

23 Ağustos 1997 tarihinden sonra çalışmış oldukları süreleri stajdan saydırmak isteyen adaylar, aynen aday meslek mensuplarının staj koşullarına bağlıdırlar. Bu kişiler bağlı oldukları Odalara staj başvurusunda bulunacaklar, staja başlama değerlendirmelerine katılacaklar ve uygun görülmeleri halinde staja başlayacaklar veya stajdan sayılacaktır.